. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Jak to vidí ...


Klára Samková:

Prohlášení k zastupování - nezastupování MUDr. Ratha

... Jakákoliv vina kohokoliv nemůže omlouvat a ospravedlňovat použití protiústavních praktik. Jsem hluboce přesvědčena, že forma a obsah musí být ve vzájemném souladu a že užitím protiprávních a zejména protiústavních metod nelze dospět ke spravedlivým a správným závěrům. Existence spravedlivého procesu je bezpodmínečnou podmínkou spravedlivého posouzení viny a udělení spravedlivého trestu. Za použití nesprávných a protizákonných, zejména pak protiústavních nástrojů nelze nikdy ke spravedlnosti dojít a trest, ať už jakýkoliv, bude vždy nespravedlivý. ...


Luboš Patera:

Smějící se bestie

... Otázka tedy zní, zda současný pohyb justičních struktur vyústí také v alespoň mírnou změnu obsahu, která by mohla přinést občanům trochu právní jistoty a úcty k nim do jinak značně a primárně svévolného právního prostředí, nebo zda se bestie jen otřese a dál se bude smát. Potom by nezbývalo, než čekat na projev prohnilosti značně výraznější. ...

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti

... A přitom by stačilo tak málo. Osít malé políčko u fontány uprostřed toho krásného parčíku ve dvoře Justičního paláce na Smíchově, vycvičit justiční stráž v pilném zalévání a vytrhávání plevele a odborem dohledu dohlížet na to, aby ani jedna rostlinka nepřišla nazmar; ostatně i doktor Frankič by se výhledem na políčko mohl kochat ze své cvičební věže. No a výroba masti či jiných lektvarů na páně předsedova bolavá záda by pak již byla samozřejmostí a tyto produkty zdravé výživy z vlastní soudní zahrádky by jistě Jeho Soudcovskému Majestátu prospěly též. ...

Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti

... Vysoce vážený pane ministře spravedlnosti, jistě jste si ráčil všimnout, že svou dobře míněnou kritiku, která je pozitivně laděná a konstruktivní, myslím upřímně a tak, aby Váš klid na práci nebyl rušen, a že nekřičím nic o justičních mafiích a dalších nepěkných slovech. Očekávám od Vás proto, že úřední aparát svého ministerstva pověříte vypracováním projektu na rozšíření služeb návštěvníkům Justičního areálu ve shora naznačeném směru, a to včetně za tímto účelem využitých finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie pro studijní stáže čelných představitelů českého soudnictví u Evropského soudního dvora a dalších evropských soudů. ...

Soudcovská nadutost nás stojí denně milióny

... Přibližně milión korun musí čeští daňoví poplatníci zaplatit za "své" nezávislé soudce jen za předvčerejší a dnešní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Většinu z této částky pak za opatrovnické soudkyně, které zatvrzele a úmyslně popírají právo ve sporech rodičů o výchovu dětí a styk s nimi. Další milióny za odškodnění zmařených rodinných vztahů se nechají čekat v dohledné době ...

Stojí hlasy voliček za znásilňování práva?

... Pan ministr zahraničí, JUDr. Cyril Svoboda, je právník, v minulosti dokonce náměstek ministra spravedlnosti, a není nijak vyloučeno, že by v resortu spravedlnosti nemohl získat znovu nějaký post na své pouti vysokou politikou. Jako právník by ovšem neměl mediálně prezentovat právní bezzásadovost a neúctu k zachovávání vnitrostátních zákonů a soudních rozhodnutí, i k mezinárodní smlouvě o právních aspektech únosů dětí. Jako ministr zahraničí by se neměl silácky vměšovat do rodinného života cizího státního příslušníka a do jurisdikce suverénního státu; "Česko" si z Argentiny kolonii těžko udělá. ...


Jiří Fiala:

Teplický soud: Jediné stání proti Luboši Paterovi znamenalo zemětřesení, jaké tento soud ještě nezažil

... Z provedených důkazů vznikl jednoznačný dojem, že teplický soud si dělal, co chtěl a na platné zákony se příliš neohlížel. Masová zvůle soudců zejména trestního úseku soudu šla tak daleko, že nad tím vyjádřil zděšení i předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Kohoutek. Odebírání mobilních telefonů se totiž v Teplicích již několik let stalo běžnou praxí - aniž si na to kdokoliv stěžoval !! Sám obhájce obžalované soudkyně, sám teplický advokát, potvrdil, že mu byl u soudních jednání běžně odebírán telefon a že ho nikdy nenapadlo si na to stěžovat, protože si nechtěl pohněvat soudce, neboť se chce právničinou živit i v příštích letech. ...

Nepotrestané zlo roste a sílí

... Možná nebude příliš populární vyslovení následujícího názoru, a to i při všech sympatiích k napadané, ale do značné míry si za to paní Jacquesová mohla sama. Ne snad tím, že by v souladu s vykonstruovanými policejními báchorkami o stržení čísla jako důvodu útoku policisty zavdala ke konfliktu sebemenší záminku, ale tím, nakolik zodpovědně vykonávala svou funkci právě na úřadu vlády až do svého napadení. ...

Český stát se chová (nejen) ke svým občanům jako vykutálený lotr a nestydí se za to

... Člověka pak napadne, zda by neměli mít naši poslanci - namísto slastného vyspávání v poslanecké sněmovně - povinnou účast na soudních řízeních proti státu (tak jako mají školní děti povinnou školní četbu), případně zda by nebylo vhodné přenést na soudy např. zasedání legislativního výboru Parlamentu ČR, aby příslušní poslanci viděli, jak se stát k poškozeným občanům chová a zda by se tudíž - namísto různých pro společnost jistě velmi nepostradatelných norem upravujících např. soužití homosexuálů a lezeb - neměli raději zamyslet nad tím, jak se omluvit a napravit zvěrstva, která by se nikdy nemusela stát, pokud by ve státním aparátu pracovali nestranní a erudovaní profesionálové, a ne nevzdělaní, arogantní a nadutí amatéři bez základního právního vědomí a citu. A také bez jakékoliv zodpovědnosti a zpětné vazby za škody jimi přímo způsobené. ...

Pomohou noví soudci zlepšit žalostný stav české justice?

... Každý, kdo měl s českou justicí nějakou zkušenost, ví, že jejím hlavním problémem je - soudce, ještě mnohem častěji pak soudkyně. Jejich většinově celkově nízká úroveň právního i všeobecně kulturního vědomí, častá absence elementárního smyslu pro základní, přirozenou lidskou spravedlnost, studiemi právnické fakulty ještě zvýrazněná, k nimž se pak přidružují neskutečná arogance spolu s pocity nepostižitelnosti a absolutní beztrestnosti, umožňující svévolné a mnohdy zcela nezákonné rozhodování - to jsou hlavní problémy české justice, které ovšem jak ministerstvo spravedlnosti, tak i čelní politická reprezentace odmítají vidět, natož z nich pak vyvodit konkrétní závěry ...

Sání odjel, mafie zůstala

... Ač ministra spravedlnosti osobně neznám, rozhodně bych se klonil k názoru, že "nezapadnout" do resortu, kde mafiánský zákon omerty, tedy přísné kolegiální mlčenlivosti a vzájemného krytí je nade vše a teprve daleko za ním, ve frontě kdesi vzadu stojí zákony oficiálně schválené parlamentem, může být spíše předností a důkazem pevné osobnosti nežli vadou. ...

Bitvu jsme vyhráli, válka pokračuje

... Co říci závěrem? Totéž, co stojí v záhlaví - bitvu jsme sice vyhráli, válka občanských sdružení za lidskou tvář naší justice však pokračuje beze změny dál. Na arogantních justičních strukturách se nic nezměnilo, jen pod tlakem veřejnosti trochu uhnuly. Pokud tento tlak poleví, vrátí se zase tam, kde byly předtím - k aroganci a svévoli. A tomu právě angažovaná občanská sdružení brání. Jejich síla a vliv pak zjevně rostou každým dnem. ...

Soudní přelíčení s "domácím násilníkem" na Praze 6 pokračuje

... Návštěvu tohoto nevšedního soudního procesu lze vřele doporučit všem, kteří dosud trpí pocity, že u nás justice až na občasné výstřelky víceméně funguje a že není možné, aby pronásledovala někoho, kdo nic neudělal. Současně taková návštěva poskytne i věrohodný obraz o tom, čeho všeho jsou u nás orgány činné v trestním řízení schopny v honbě za výrobou neexistujících "domácích násilníků", na kampaň proti nimž byly vyhozeny obrovské peníze daňových poplatníků, a proto je třeba veřejnosti ukázat, že nikoliv neúčelně. ...


Zdeněk Jemelík:

Konec snu o demokratickém, právním, suverénním státě

... Podstatně závažnější je chování předsedy strany a vlády Bohuslava Sobotky. Nejde jen o to, že odmítá podřízení své strany pravomocnému, tedy vykonatelnému rozsudku. Pokračuje v nemravném přístupu k nárokům Zdeňka Altnera, který nastoupili jeho předchůdci. ...

Nezávislost nekontrolovatelnost, nemravnost, netrestatelnost

... Nezávislost státních zástupců ve výše popsaném zvráceném pojetí je skutečně synonymem pro nekontrolovatelnost, která vede dále k nemravnosti jejich počínání a zaručuje jim netrestatelnost. Takové pojetí nezávislosti je ovšem třeba potírat. ...

JUSTICE: Záruka beztrestnosti

... Jistota beztrestnosti může způsobit u mravně méně vyzrálých jedinců snížení pocitu odpovědnosti za odvedenou práci a k oslabení citlivosti na práva stran řízení. Neodpovědnost, necitelnost a z nich vyvěrající neprofesionalita je například častým důvodem nadužívání institutu vazby nebo snahy bránit obnově pochybných soudních procesů. ...

Justice jako nepřítel

... Odpuzující nadřazenost justice má mnoho podob, které spojuje jistota beztrestnosti špatného zacházení s občany. ...

„Věrchuška“ se diví

... Od noci z 12. na 13. června 2013 se malá část „věrchušky“ začala na vlastní kůži seznamovat s tím, co řadoví občané našeho milého Absurdistánu zažívají běžně, dostanou-li se do laskavé péče orgánů činných v trestním řízení. ...

Čeho se bojí justice

... K zastírání poklesků příslušníků privilegované kasty nedotknutelných se používají různé praktiky. Velmi časté je zneužití zásady, že podněty se nevyhodnocují podle označení, ale podle obsahu. Takže občan podá podnět ke kárnému řízení např. se státním zástupcem, ale jím zvolený možný kárný žalobce (tj. kterýkoli vedoucí státní zástupce od přímého nadřízeného provinilce nahoru až po ministra spravedlnosti) rozhodne, že se jedná o podnět k vykonání dohledu nad podřízenou součástí a nechá jej putovat podle pravidel padajícího lejna až do těsně blízkosti provinilce, ne-li přímo do jeho rukou. ...

Dvojí metr ministra nespravedlnosti

... Pan ministr se usvědčil z používání dvojího metru: co u jednoho pár dní před odchodem do důchodu bylo mravním pokleskem a obcházením zákona, u jiného nebylo překážkou pro jmenování do funkce, která je nároky na kvalitu osobnosti blízká funkci soudce a jmenovaný ji bude vykonávat mnoho let. ...

Spřízněni lží

... Paní předsedkyně odvolacího senátu má poněkud častější konflikty se stranami řízení a s veřejností, než je u zdejšího soudu zvykem. Mimo to se o ní ví, že byla členkou senátu, který poslal za mříže Václava Havla. O jejím dobře vyvinutém smyslu pro ústavně chráněná práva účastníků řízení tak lze pochybovat. Její senát i ona sama se chová k Silvestrovi nevlídně. Je možné, že nezapomněla na pokoření při projednávání prvního loupežného přepadení, ale to je jen spekulace. Kromě zmíněného pokusu o šikanování psychiatrickým vyšetřením se osobně paní předsedkyně dopustila dalšího ošklivého faux pas. Když se konečně rozhodla uskutečnit veřejné zasedání k projednání odvolání žalobkyně proti zprošťujícímu rozsudku a poslala pozdě obsílky, pokusila se zajistit si jejich včasné vyzvednutí písemnou pohrůžkou obžalovanému, že na něj uvalí vazbu, pokud si nevyzvedne obsílku a nedostaví se. Doplnila to výhružným telefonickým vzkazem prostřednictvím obhájce. ...

Prezident a soudci

... Nejvyšší soud ČR v tomto případě neviděl to, co zjevně při svém rozhodování viděl pan prezident: např. hrůzy, vnášené do rodinných vztahů lidsky nevyzrálými soudci, kteří nemají vlastní životní zkušenost a nedovedou proto předvídat dopady svých zásahů do životů účastníků řízení. Soudci Nejvyššího soudu ČR určitě nemysleli na tisíce polosirotků po žijících rodičích, které svou necitlivostí často sériově vyrábějí právě mladé bezdětné soudkyně. ... ...

Soud soudil soudkyně

... Toto soudní řízení by mělo být poučením pro veřejnost i soudce. Zákaz pořizování zvukových záznamů veřejností, který někteří soudci uplatňují, je popřením principu veřejnosti soudního jednání. Porušuje ústavní práva veřejnosti i ustanovení zákona o soudech a soudcích. Kdyby si soudci uvědomili, že jejich nezávislost je omezena platnými právními předpisy, judikáty vyšších instancí a hranicemi dobrých mravů, k takovým řízením by nedocházelo. ...

Pavel Kučera-soudce v průsečíku skandálů

... Každého, kdo sleduje dění v justici, musela zaujmout zpráva, že vzdoropředsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová podala návrh na kárnou žalobu na svého jediného místopředsedu Pavla Kučeru kvůli jeho účasti na údajných utajených schůzkách exministra Pavla Němce a nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, na nichž se mělo domněle jednat o způsobu, jakým by se dalo zabránit soudnímu projednání obvinění proti bývalému místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi. ...

Neřest rozkládá státní moc

... Veřejnost by si ale měla zásadně uvědomit, že vyostření sporu mezi ministrem a justičními složkami kvůli předání trestního stíhání katarského „prince“ do ciziny je nejspíš projevem nevole, kterou u mocných kast soudců a státních zástupců ministr vyvolal tlakem na jejich individuální odpovědnost, na který nebyli u jeho předchůdců zvyklí. Přece jen trochu narušil jejich jistotu, že se jim nemůže nic stát, i kdyby nesprávným procesním postupem sebevíce poškodili stranu řízení. Sotva ale mohou čekat, že ministři spravedlnosti budou kolem nich trvale chodit po špičkách, když je stav naší justice důvodem rostoucí nespokojenosti obyvatelstva a časté kritiky našich poměrů ze strany mezinárodních institucí. ...


Zbyněk Šimůnek:

Causa "farář Štička" je politický monstrproces

... Přeci nevadí že někoho poškozují. Systém nemá reflexy a nic ho proto nebolí. Jednotlivci v něm, kteří si na dětech mastí kapsy, pak jsou z politických důvodů, vyviněni soudní cestou. Jedno je jisté: Sama soudkyně JUDr. Naděžda Brčáková už dřívějším prodlužováním nedůvodné vazby otce způsobila soudnictví ostudu. Korunu tomu dala st. zástupkyně, když jsa v naprosté důkazní nouzi, zavinila další otcovo věznění. Zdůrazňuji: Monstrproces je částí dosud vedené st. kampaně. Ostatní otce má odstrašit , aby na nich mohly asociální státní struktury dál parazitovat. ...

Nakolik je jednání před českým soudem veřejné?

... Je nemyslitelné, aby veškerá societa, mající na průběhu procesu zájem, přišla a usedla v soudní síni. Proto celá společnost disponuje pro tento účel navenek mocnými nástroji - sdělovacími prostředky. Jejich tykadla - novináři - by v soudních síních bez řádných práv byli sotva co platní, a tak pro jejich zdárnou činnost máme ústavou zaručenou svobodu slova. ...


Martin Stín:

Žalobci v pasti právního formalismu

... Trestní řízení proti významným osobnostem státní správy a politického života, které se v noci z 12. na 13. června 2013 vynořilo před oči veřejnosti z hlubin dlouho utajovaného přípravného řízení, je zapeklitá záležitost. ...

Babylon v justici

... Uvedené skutečnosti prokazují, že vláda práva, o kterou samozřejmě všichni stojíme, není totéž co soudcokracie, která ke škodě občanů stále sílí. ...

Chvála kverulace

... Nebýt kverulantů, dosud bychom nesměli pořizovat levně kopie soudních listin fotoaparátem, ale museli bychom platit vydřidušských 15 Kč za stránku, či bez ohledu na jejich zákonnost bychom nesměli v soudních síních pořizovat hlasové záznamy. A po neúspěchu trestního stíhání „kverulanta“ Luboše Patery a s ním souvisejících úspěšných kárných řízení proti soudcům se snad již hned tak nebudou opakovat pokusy o persekvování občanů, hájících svá ústavní práva. ...

Ministerská pozůstalost II.

... V každém případě špatná pověst resortu jako rejdiště mafiánů je neblahým dědictvím po odcházejícím ministrovi. Nikdy dříve neměla veřejnost o poměrech v něm tak špatné mínění jako nyní. ...

Nová totalita: Mocí proti pravdě

... Takové odůvodnění šikany vedoucího státního zástupce musí vyvolat pohoršení ve státě, který se hlásí k principům demokracie a ochrany základních práv a svobod, k nimž samozřejmě patří svoboda názorů a slova. ...

Násilí proti justici

... V této souvislosti musím připomenout, že to nejsou jen potíže zavržených rodičů, které přivádějí „zákazníky“ české justice do stavu zoufalství, v němž je ukryt zárodek možného budoucího výbuchu hněvu a násilí. A nejde jen o nespokojené účastníky civilních i trestních soudních řízení, ale i o oběti trestné činnosti, které někdy jen bezmocně přihlížejí nezájmu policie a státních zástupců o jejich případ, ne-li přímo o snahu chránit pachatele. ...

Bez peněz do spravedlnosti nelez

... A jako další byly „přílepkem“ k nenápadné vyhlášce o odměňování tlumočníků zavedeny vysoké platby za neúspěšná soudní řízení: 10 tis. Kč za neúspěšné dovolání, 4-6 tis. Kč za neúspěšné řízení o povolení obnovy procesu. ...

Mrazivý dech totality u teplického soudu

... Nežijeme v totalitě. Státní moc by neměla sahat na práva občanů v míře větší než nezbytně nutné. Pokud se chová jinak, vystavuje se nebezpečí vyvolání nespokojenosti a odporu se všemi z toho plynoucími důsledky. Občané demokratického státu nejsou tupé ovce, od kterých lze požadovat bezpodmínečnou poslušnost nedůvodnému příkazu jen proto, že si státní úředník myslí, že mu bůh s úřadem či talárem také nadělil absolutní moc a rozum. Nenapadá mě žádný rozumný důvod, proč by zrovna do budovy teplického soudu nesměli občané vstupovat s mobilními telefony a proč by je nesměli používat mimo prostory soudní síně v době mimo jednání. Zákon o soudech a soudcích takové omezení nezakládá a u jiných soudů mobilní telefony zakázány nejsou. ...

Soudci proti svobodě slova

... Žalobce hodnotil vystoupení p. Luboše Patery na tiskové konferenci tak, že obžalovaný „hrubě urazil a pomluvil státní orgán při výkonu jeho pravomoci“. Tiskové konferenci předcházelo Paterovo trestní oznámení proti soudcům, kteří jím byli zmiňování na tiskové konferenci, a proti manželčině advokátce. To ale bylo na ČR„uloženo“ jako bezpředmětné bez prověření orgány činnými v trestním řízení. Pro napadené nemělo žádné nepříznivé následky. Naopak zmiňovaní soudci a advokátka se spolčili za účelem vyvolání trestního stíhání Luboše Patery, na kterém ovšem ústecké orgány začaly pracovat bez průtahů a s velkou chutí. ...

Terezka, pan prezident a rozhněvaní soudci

... Příběh Terezky, umístěné „zlým“ soudcem do psychiatrické léčebny, ve spojení s vystoupením prezidenta republiky a dvou ministrů připomněl několik nepříjemných problémů najednou, které se společnost snaží nevidět, aby je nemusela řešit. Je kolem toho mnoho rozčilování a málo věcných informací. ...

Pyrrhovo vítězství Ivy Brožové

... Obě citovaná rozhodnutí Ústavního soudu vstoupí do dějin české justice jako ukázka zneužití neomezenosti soudní moci k ochraně kastovních zájmů, připomínající pokleslá rozhodnutí na ochranu 13. a 14. platů soudců, údajných pojistek soudcovské nezávislosti. Zpětný pohled prozrazuje, že došlo k účelovému, zřejmě předem promyšlenému, ústavním principům odporujícímu přizpůsobení procesního postupu potřebám kastovnické ochrany zájmů Ivy Brožové. ...

Božstvo soud

... Úterní výrok mimo jiné znamená zpochybnění stability našeho právního řádu nastolením přípustnosti zpětného působení zákona. Nelze žádat po žádném uživateli právních předpisů, který se drží jejich platného znění, aby předjímal budoucí rozhodnutí ústavního soudu nebo zákonodárného sboru. Mimo případů, předem vymezených zákonem, musí mít občané jistotu, že se právní závěry státních orgánů nebudou měnit k jejich škodě v důsledku pozdějších změn právních předpisů. Zákaz zpětného působení vývoje práva platí v celém civilizovaném světě, u nás v úterý 12. září 2006 platit přestal. Z právního státu jsme se rázem stali Absurdistánem. ...

Prezident a jeho soudkyně

... Spor Ivy Brožové s výkonnou mocí patří k zvláštním případům, v nichž se moc soudní staví nad moc výkonnou a hraje jasnou „přesilovku“: o domnělém právu odvolané předsedkyně soudu ve sporu s prezidentem má rozhodnout soud. Je vždy obtížné předjímat rozhodnutí Ústavního soudu ČR, jenž vedle převážně skvělých a poučných rozhodnutí někdy přichází s překvapivými úvahami, jež působí dojmem, že jeho duch se vznáší nad vodami a s poměry našeho pozemského života si nedělá starosti. A bohužel také dokáže hájit kastovní zájmy soudců velmi úzkoprse, jde-li o peníze. ...

Může se stát jen v Absurdistánu

... To zde ještě nebylo: až dosud si výtržníci v uniformách PČR vybíjeli své zvrhlé násilnické pudy na bezvýznamných občanech, po prvé jim přišla pod ruku vysoká vládní úřednice. Je škoda, že zběsilec se nevrhl přímo na ministra vnitra nebo – ještě lépe – na Jiřího N. Paroubka. Snad by pak konečně do povědomí politických špiček proniklo poznání, že policejní brutalita je skutečný problém, který je navzdory malé četnosti výskytu společensky neúnosný a navíc těžce škodí mediálnímu obrazu policie tím, že zastiňuje v očích občanů každodenní poctivou práci slušných policistů. ...

Stát lidojed

... Skandální článek o Schwarzerových nevyvolal vlnu mediální hysterie, ač jeho obsah měl všechny vlastnosti, které k tomu přímo sváděly. Neozval se ani nikdo z politiků a občanských aktivistů, kteří se nedávno „zviditelnili“ v kampani na podporu Yekty Uzunoglu. Samozřejmě, ve srovnání s utrpením, které prodělal kurdský podnikatel,vězněný dva a půl roku, je příběh Schwarzerových „malina“. A tragedií lidí, kteří strávili ve vazbě pár měsíců nebo i let, aniž by jim byla později prokázána vina, jsou desítky, takže jde o všední úkaz. ...

Soud skončil, spor pokračuje

... Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR by se mělo dotknout osudu ještě jednoho, jinak celkem nevýznamného člověka. Je to Paul Springer, německý soudce, který působí již řadu let na ministerstvu spravedlnosti jako poradce EU. O jeho přítomnosti na ministerstvu se nikdy příliš nemluvilo. Její odhalení na počátku kauzy „katarského prince“ mě překvapilo, vždy jsem si myslel, že „poraděnky“ do civilní správy k nám posílal jen Sovětský svaz a před ním nacisté. Paul Springer se ve sporu kolem ministrova rozhodnutí o předání „princova“ trestního stíhání do Kataru veřejně angažoval opakovaně. Na začátku zkritizoval ministrovo rozhodnutí a podpořil vzpurné soudce. V pondělí se pro změnu pustil v televizním vystoupení do Nejvyššího soudu ČR, o jehož rozhodnutí se vyjádřil s úsměškem. Nedošlo mu, ž e zde nepůsobí jako soukromá osoba, ani jako úřadující říšský protektor, ale jako nevýznamný úředník Evropské unie, jehož veřejné vyjadřování ke spornému problému může být vykládáno jako vměšování do vnitřních z áležitostí hostitelského suverénního státu a nestoudné podrývání autority jeho ústavních institucí. ...

Ohrožená nezávislost justice

... Nutnost změnit poměry v justici, a zvláště v orgánech činných v trestním řízení jako celku, je obecně uznávanou celospolečenskou prioritou. Jejich špatná funkce je obecně uznávanou skutečností. Na vlastní kůži ji zvlášť bolestivě pociťují občané, kteří se stali obětí trestné činnosti a nedostalo se jim soudní ochrany, stejně jako nespravedlivě stíhaní a odsouzení. K nejsmutnějším prvkům naší současnosti patří skutečnost, že i zcela nevinní občané bývají občas vazebně stíháni, a někdy bývají dokonce odsouzeni. Osobní svoboda občana má pro některé příslušníky orgánů činných v trestním řízení hodnotu bezcenné veteše, a podle toho s ní zacházejí. ...

Justice – horká půda

... Justice, odvětví státní správy, jež má bdít nad zdravým právním prostředím a spolu s policií a tajnými službami chránit bezpečnost občanů, je horkou půdou, které se v poslední době najednou nevyhýbají neuvěřitelné, odpor vyvolávající projevy zpupnosti a svévole, neumětelství, klientelismu, korupce, nedbání právních předpisů, narušování a překračování kompetence, závislosti na politické moci a nakonec i bratříčkování s pachateli trestné činnosti, které jsme donedávna znali spíše z jiných odvětví. ...