. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Vymrskej svou soudkyni

veselá velikonoční hra

Pro přehrávání animace potřebujete mít ve svém počítači nainstalovaný Flash Player. Stáhnout si jej můžete zde.


Herní řád

§ 1

Veselá velikonoční hra Vymrskej svou soudkyni je určena pro libovolný počet hráčů a hráček, kteří ji hrají pod svými herními nicky. Cílem hry je prostřednictvím computerové technologie pro 21. století přiléhavým způsobem udržovat velikonoční zvyky a tradice a odkaz předků a skrze aktivně provozovaný lidový folklór občansky odpovědným způsobem přispět k posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů českého právního státu.

§ 2

Děj hry se odehrává v pařanově doupěti - u toho soudu, který je mezi hráči a hráčkami populární. Před hrou hráčky a hráči ve smírčím řízení uzavřou dohodu o tom, který/á hráč/ka bude hrát bod herním nickem Pantáta - předseda soudu. Pozor: Herní nick Pantáta - předseda soudu nemůže být tomuto hráči až do konce hry odebrán, neboť pro hru platí nález ústavního soudu o neodvolatelnosti soudních potentátů!

Hráč Pantáta - předseda soudu určí rozvrhem práce dalším hráčkám a hráčům herní nicky podle následujícího seznamu:

Panimáma - soudkyně

Selka - navrhovatelka

Sedlák - odpůrce

Šafář - advokát navrhovatelky

Šafářka - advokátka odpůrce

Tetka trhovkyně - opatrovnice nezletilého dítěte

Čeledíni a děvečky - veřejnost

Panští pacholci - justiční stráž

§ 3

Hra se hraje v jednotlivých levelech. Level je zahájen výrokem Panimámy - soudkyně: "Ale tatínku, nic mi nevykládejte o nějaké střídavé péči. Budete platit výživné a basta!" K tomuto výroku Sedlák - odpůrce podá svou repliku: "Kdepak, paní soudkyně, nejdříve musíme vyřešit Velikonoce." Na to další hráčky a hráči začnou sborově zpívat velikonoční koledy. Doporučené jsou tyto: Hody, hody doprovody, Malý koledníček, Paní mámo, Vrbové tatárek, Mrskute, mrskute a další z níže uvedené přílohy herního řádu.

§ 4

Po zahájení zpěvu koled Sedlák - odpůrce uchopí myš (počítačovou) a kliknutím na "Start" zahájí herní level. Herním úkolem Sedláka - odpůrce je posunováním velikonoční pomlázky po hracím poli dostihnout Panimámu - soudkyni a kliknutím levým tlačítkem ji velikonoční pomlázkou vyšupnout, až nadskočí. Za každé úspěšné vyšupnutí získává Sedlák - odpůrce jeden bod do svého skóre, které se zobrazuje v herním poli. Po deseti nestrefeních level končí a Panimáma - soudkyně přikazuje vyklidit soudní síň. Hráč s nickem Pantáta - předseda soudu poté hráči s nickem Sedlák - odpůrce zapíše dosažené skóre do rejstříku Úš (úspěšná šupání).

§ 5

Po ukončení herního levelu neodvolatelný hráč Pantáta - předseda soudu opět rozvrhem práce určí změnu herních nicků mezi jednotlivé hráčky a hráče. Pozor: Pantáta - předseda soudu při sestavování rozvrhu práce musí důsledně zachovávat genderovou politiku Evropské unie podle závazných směrnic Evropské unie o rovných příležitostech žen a mužů! I hráčům ženského pohlaví tak musí být přidělovány i herní nicky Sedlák - odpůrce, Šafář - advokát navrhovatelky, Čeledín - veřejnost a Panský pacholek - justiční stráž. Naopak hráčkám mužského pohlaví musí být analogicky přidělovány i herní nicky Panimáma - soudkyně, Selka - navrhovatelka, Šafářka - advokátka odpůrce, Tetka trhovkyně - opatrovnice nezletilého dítěte a Děvečka - veřejnost. Zachovávání genderové politiky Evropské unie podle závazných směrnic Evropské unie o rovných příležitostech žen a mužů Pantátou - předsedou soudu ostatní hráčky a hráči sledují; v případě jejich porušení podávají písemnou stížnost na nádraží. Stížnost nemá odkladný účinek a nelze se jí domáhat přezkoumání nezávislé rozhodovací činnosti Pantáty - předsedy soudu. Podle pokynu obecné povahy nejširší státní zástupkyně č. 12/2003 není podání vyjadřující nespokojenost hráčů a hráček s postupem či rozhodnutím Pantáty - předsedy soudu stížností a nevyřizuje se.

§ 6

V dalším herním levelu nový hráč Sedlák - odpůrce postupuje ve hře podle tohoto herního řádu jako bezprostředně závazného procesního předpisu a také další hráčky a hráči zpívají sborově koledy, jak je herním řádem určeno. Pozor: V prvním levelu stanovené pořadí zpívaných koled lze měnit pouze při významné změně poměrů hráčů a hráček trvalého charakteru!

§ 7

Po odehrání všech levelů, při nichž se kromě neodvolatelného Pantáty - předsedy soudu ostatní hráčky a hráči vystřídají pod herním nickem Sedlák - odpůrce, dojde k vyhodnocení skóre dosaženého jednotlivými hráči a hráčkami a také celkového počtu. Vítězem hry se stáva hráčka/hráč která/ý dosáhne nejvyššího skóre úspěšných vyšupnutí Panimámy - soudkyně. Všichni hráči a hráčky pak ještě zhodnotí celkové skóre podle pravidla: čím vyšší je dosažené skóre úspěšných vyšupnutí Panimámy - soudkyně, tím více bylo hráčkami a hráči přispěno k posilování důvěry občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů českého právního státu.

§ 8

Pozor: Mimoherní styk mezi hráčkami a hráči v průběhu hry je povolen jen asistovaný!

§ 9

Tento herní řád veselé velikonoční hry Vymrskej svou soudkyni nabývá účinnosti o Velikonocích 2009.


Příloha herního řádu - doporučené velikonoční koledy

Hody, hody doprovody

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Hody, hody

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Velikonoční pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Paní mámo

Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Slepička běhá

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kotálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát

Mrskute, mrskute

Mrskute, mrskute
jednó si v roku, na Tobě poznáme
kdo keho má v oku.

Vrbové tatárek

Vrbové tatárek,
mloví jednó v roce,
má zlatá děvčico,
dáš-li Ty mně srce?
to je moje srdéčko,
dávám Ti ho z lásky,
nevracaj ho zpátky.