. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Tomu hodně, tomu nic

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistupuje svérázně nejen ke svobodě slova a tisku, ale také k hospodaření s penězi daňových poplatníků. Jak to stojí v té dětské říkance, tomu dalo, tomu víc, tomu hodně, tomu nic... Kdo jménem ministerstva rozhazuje desítky a stovky miliónů se dosud přesně neví, při zatvrzelém odmítání nahradit škodu však "stát jsem já" o sobě tvrdí ministerská úřednice Havlová.


Aktuálně, 27. 11. 2009:

Rozsudek vyhlášen bez překvapení - žaloba zamítnuta. Mladá soudkyně Šternová je perspektivní oporou českého právního státu; štafetu pohrdání zákonem i občany učenlivě přebírá i od vskutku excelentní a excelující úřednice MPSV Josefy Havlové, která v soudní síni tak perlila...Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Tomu hodně, tomu nic
Vyhlášení rozsudku 27. 11. 2009
(audio streaming 37 kb/s, .wmv; 7 min.)

Soudkyně Mgr. Lucie Šternová: "Je nesmyslné, aby soud zde přednášel celkové odůvodnění rozsudku...",

aneb soud zná zákon:

"Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně; vyhlašuje jej předseda senátu jménem republiky. Uvede přitom výrok rozsudku spolu s odůvodněním a poučením o odvolání a o možnosti výkonu rozhodnutí."

§ 156 odst. 1 občanského soudního řádu


Aktuálně, 26. 11. 2009:

Zvukový záznam ústního jednání; vyhlášení rozsudku odročeno na zítřek.Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Tomu hodně, tomu nic
Ústní jednání Obvodního soudu pro Prahu 2, 26. 11. 2009
(audio streaming 37 kb/s, .wmv; 2 hod. 2 min.)Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Videomomentky z ústního jednání soudu dne 26. 11. 2009
(video streaming 400 kb/s, .wmv; 17 min.)


Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009 Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009
Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009 Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009
Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009 Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009
Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009 Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009
Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009 Tomu hodně, tomu nic; 26. listopadu 2009


Aktuálně, 20. 11. 2009:

Soudní jednání ve věci žaloby proti Ministerstvu práce a sociálních věcí se koná u Obvodního soudu pro Prahu 2, Francouská ul. 19, ve čtvrtek 26. 11. 2009 ve 13.30 hodin, jednací síň č. 301, 2. patro.

Veřejnost vítána!


Obvodní soud pro Prahu 2

10. prosince 2008

Žalobce: Ing. P.... M....., bytem B......., 779 00 Olomouc

Žalovaná: Česká republika prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

O náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem

Návrh žalobce na zahájení řízení

dvojmo,
9 x příloha

I.

Žalobce je otcem nezletilého dítěte, v jehož zájmu vede soudní řízení o úpravu styku syna s otcem. Tzv. kolizním opatrovníkem nezletilého syna žalobce byl soudem ustanoven Úřad městské části Brno-sever, Bratislavská 70, Brno. Jmenovaným úřadem byl žalobce písemně předvolán, aby se osobně dostavil k provedení pohovoru. Žalobce se osobně dostavil, avšak způsob jednání s ním a obsah tohoto jednání se zcela vymkly z řádného výkonu tzv. sociálně-právní ochrany dětí. Přesný popis události je uveden v přiložené žádosti žalobce ze dne 25. 1. 2008 o náhradu škody, adresované Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Z důvodu popsaného nesprávného úředního postupu vznikla žalobci nejen morální újma, ale také škoda materiální, kterou žalobce ve své žádosti o náhradu škody také přesně vyčíslil, a to na částku 4019,- Kč.

Důkaz:

II.

Podle zákona č. 82/98 Sb., stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Žalobce se proto řádně a v souladu s citovaným zákonem obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí se žádostí o náhradu škody. Reakce osloveného ústředního orgánu státní správy byla však odmítavá, jak plyne z dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2008/7035-63 ze dne 9. 7. 2008.

Důkaz:

III.

Řádný postup orgánů tzv. sociálně-právní ochrany dětí v situaci, v níž byl žalobce úředně předvolán k úřednímu jednání a byla mu nesprávným úředním postupem způsobena škoda, přesně a výstižně specifikuje např. veřejný ochránce práv ve své zprávě o šetření ve věci sp. zn. 2908/2006/VOP/AFO. Žalobce proto závěry veřejného ochránce v jejich relevantní části cituje:

"... Pokud jeden z rodičů požádá orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále "OSPOD") o pomoc s tím, že mu ze strany druhého rodiče není umožňován styk s dětmi, nebo je umožňován pouze omezeně, je OSPOD povinen využít všech zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem o rodině daných možností k zajištění dostatečného kontaktu rodiče s dětmi a na protiprávní jednání pečujícího rodiče musí upozornit příslušný opatrovnický soud. OSPOD je povinen poučit druhého rodiče o jeho povinnosti umožňovat styk nezletilých dětí s rodičem, s nímž nežijí ve společné domácnosti, jakož i o právu dětí na styk s tímto rodičem. I po rozpadu vztahu mají totiž oba rodiče zachovánu rodičovskou zodpovědnost, což znamená, že jsou si ve věcech dětí zcela rovni. Rodič, který s dětmi nemůže žít ve společné domácnosti, je pouze při svém výchovném působení omezen rozsahem styku se svými dětmi, který určí soud. Dále je OSPOD povinen poučit druhého rodiče o důsledcích bránění ve styku oprávněnému rodiči podle § 27 odst. 2 zákona o rodině a informovat opatrovnický soud podle ustanovení § 178 občanského soudního řádu o situaci v rodině tak, aby soud vycházel z těchto skutečností při rozhodování o svěření dětí do péče jednoho z rodičů a stanovení styku druhého rodiče s dětmi. OSPOD může rovněž vůči rodiči, který má děti ve své péči a brání ve styku oprávněnému rodiči, zahájit správní řízení o uložení výchovného opatření - napomenutí rodiče podle § 43 zákona o rodině. …

... Podle ustanovení § 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout. Z výše uvedených důvodů je nepřípustné, když se sociální pracovník chová pasivně a na žádost jednoho z rodičů reaguje sdělením, že raději počká na rozhodnutí soudu. …

... OSPOD při své činnosti nemůže nečinně přihlížet jakékoliv manipulaci s dětmi vůči druhému rodiči. Pokud nastane situace, kdy komunikace mezi rodiči selže natolik, že se styk dětí s rodičem, s nímž nežijí ve společné domácnosti, nerealizuje nebo probíhá v natolik omezeném rozsahu, že lze takové jednání ze strany druhého rodiče kvalifikovat jako bránění ve styku, což se projevilo právě v tomto případě, je OSPOD povinen v rámci svých pravomocí v zájmu dětí tuto situaci řešit - a to aktivně. Děti mají právo na oba rodiče, pokud jeden z nich nežije s nimi ve společné domácnosti, mají právo na co nejčastější a pravidelný styk s tímto rodičem. V této souvislosti upozorňuji, že § 27 odst. 2 zákona o rodině obsahuje ustanovení o tom, že bezdůvodné, opakované bránění dítěti ve styku s jeho rodičem může soud považovat za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. …

... Pokud se rodič z jakéhokoliv důvodu domnívá, že je nutno změnit např. rozsah styku dítěte s druhým rodičem, má právo využít legální instrumenty, nikoliv však svévolně zasahovat do práva dítěte, a také do práva druhého rodiče. Není možno se ani odvolávat na zdlouhavost soudních řízení - předběžné opatření je tím "rychlým instrumentem", který je právě pro tyto případy v českém právu zakotven. (…) I když je domluva s rodiči nezletilých dětí objektivně složitá, je nutno mít na zřeteli blaho dětí a flexibilně činit za pomoci zákonných oprávnění kroky v zájmu a ve prospěch nezletilého dítěte. Tento princip je nutno vštěpovat i znesvářeným rodičům a opakovat to tak dlouho, až si uvědomí malichernost svého sporu ve srovnání s možnými dlouhodobými následky na psychice dítěte. …

... Je nutno intenzivně působit již od počáteční fáze sociální práce s rodinou, flexibilně využívat zákonná oprávnění a mít na zřeteli zájem dítěte. Dle mých zkušeností - čím racionálněji a adekvátně se "režim" komunikace a spolupráce mezi rodinou a OSPODem nastaví, tím zdravější prostředí se pro nezletilé dítě vytvoří - i když dojde k ukončení soužití rodičů. …

... absolutně však nejsem ochoten přijmout možnost, že by v obdobných případech odpovědný orgán veřejné správy postupoval stejně pasivním a neúčinným způsobem, jako tomu bylo v tomto případě. Také proto zašlu tuto průběžnou zprávu na vědomí příslušnému odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje (jak bylo dohodnuto na schůzce vedoucích sociálních odborů krajských úřadů a Kanceláře veřejného ochránce práv dne 25. června 2007) a na vědomí příslušnému odboru MPSV. …

... Rodiče jsou povinni v zájmu dětí je vést k lásce a k úctě k druhému rodiči. Nezatěžovat je starostmi dospělých a nevyvíjet na ně nepřiměřený nátlak. Současně jsou povinni respektovat a důsledně dodržovat vykonatelná rozhodnutí soudu a správních orgánů týkajících se výchovy, případně výživy a styku se svými dětmi. Tímto způsobem mimo jiné rodiče prokazují lásku ke svým dětem a dokazují, že jejich zájem staví nad zájem svůj. Rodiče i jejich příbuzní se musí důsledně vyvarovat ovlivňování dětí, nebo jejich navádění proti druhému rodiči, zpochybňování jeho rodičovské úlohy, či jakékoliv jiné i nepřímé manipulace s nimi. Takové jednání závažným způsobem narušuje jejich zdárný vývoj a je způsobilé je trvale psychicky poškodit. …"

Veřejný ochránce práv se zabýval i stížností žalobce proti nesprávnému úřednímu postupu orgánu tzv. sociálně-právní ochrany jeho dítěte a vydal dne 21. 11. 2008 pod sp. zn. 612/2008/VOP/KP Zprávu o výsledku šetření. V této zprávě veřejný ochránce práv jednoznačně konstatuje, že postup uvedeného orgánu byl nesprávný.

Žalobce navíc několikrát osobně hovořil s odborným pracovníkem Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Danielem Hovorkou, který mu vždy také potvrdil, že postup orgánu tzv. sociálně-právní ochrany jeho dítěte byl nesprávný.

Důkaz:

 • spisem Veřejného ochránce práv sp. zn. 2908/2006/VOP/AFO a zprávou o šetření v této věci
 • Zprávou o výsledku šetření veřejného ochránce práv ze dne 21. 11. 2008 ve věci sp. zn. 612/2008/VOP/KP (příloha č. 3)
 • výslechem JUDr. Otakara Motejla, veřejného chránce práv, Údolní 39, Brno, k prokázání správného úředního postupu orgánů tzv. sociálně-právní ochrany dětí
 • výslechem zaměstnance Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Daniela Hovorky
 • výslechem úřednice Úřad městské části Brno-sever, Bratislavská 70, Brno Ilony Pallasové ke zjištění, zda je jí znám správný úřední postup orgánů tzv. sociálně-právní ochrany dětí

IV.

Obdobný, výše popsaný výkon tzv. sociálně-právní ochrany dětí žalobce právem očekával i od úřadu, který jej předvolal a který je tzv. "opatrovníkem" jeho dítěte; realita byla však jiná, jak žalobce již konstatoval a dokládá v příloze č. 1.

Obsahem zmíněného dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí je kromě závěrečného strohého odmítnutí žádosti žalobce o náhradu škody především (eufemicky řečeno) popis obecných skutečností a vyjádření subjektivních pocitů jeho zpracovatelky Mgr. Havlové, které se s předmětem žádosti o náhradu škody míjejí. Je tedy zřejmé, že jak úřednice Havlová, tak pod dopisem podepsaný úředník Ing. Michael Dvořák, se jako zaměstnanci "odboru správy majetku, investic a veřejných zakázek" (?) správně neorientují ani v problematice řádného výkonu tzv. sociálně-právní ochrany dětí, ani v problematice náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Žalobce byl proto toho názoru, že nejen pro vyřízení jeho oprávněného požadavku na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, ale i pro zvýšení informovanosti úředního aparátu Ministerstva práce a sociálních věcí a pro zlepšení řídící a kontrolní činnosti tohoto ústředního orgánu státní správy na úseku sociálního zabezpečení, by bylo prospěšné využít dobrodiní zákonodárce a zákona a projednat jeho žalobu ve smírčím řízení v rámci pokusu o smír.

Tento pokus o smír zdejší soud provedl dne 11. 11. 2008, avšak bezvýsledně; zástupkyně žalované i nadále setrvala ve svém zatvrzelém odmítání odpovědnosti za výše specifikovanou škodu způsobenou nesprávným úředním postupem.

Důkaz: protokolem o jednání zdejšího soudu o návrhu na smírčí řízení sp. zn. 32 Nc 901/2008

V.

V souvislosti se zatvrzelým odmítáním zástupkyně žalované nahradit škodu ve výši několika tisíc korun nemůže žalobce pominout a nedat do protikladu veřejně známé skutečnosti, dokazující nejen rozmařilé, ale přímo i nezákonné transfery peněžních prostředků z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy z rozpočtu státního, v řádech desítek a stovek miliónů korun kontroverznímu sdružení Fond ohrožených dětí. Navíc za situace, kdy totéž ministerstvo totéž občanské sdružení pokutuje za nezákonné adopce, natvrdo řečeno za kšeft s dětmi, jak potvrzují i kapacity v rodinném právu a v náhradní rodinné výchově i svědectví o děti okradených matek a dalších osob!

Například podle Informace Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/34 - Prostředky státního rozpočtu určené na podporu rodin, postupovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí nezákonně při poskytnutí dotace sdružení Fond ohrožených dětí ve výši 15 miliónů korun v roce 2006.

Podle zveřejněných vyjádření představitelů Ministerstva práce a sociálních věcí přitom toto ministerstvo v letošním roce dotuje z peněz daňových poplatníků sdružení Fond ohrožených dětí částkou 112 miliónů korun, což je dvojnásobek částky, kterou totéž kontroverzní sdružení dostalo v roce loňském.

Důkaz:

VI.

Na základě shora uvedených skutečností žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:

"Žalovaná Česká republika prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí je povinna nahradit žalobci škodu ve výši 4019,- Kč spolu s úrokem z prodlení od 25. 1. 2008 do 30. 6. 2008 ve výši 10,50% a ve výši 10,75% od 1. 7. 2008."

Výši úroků z prodlení určuje žalobce podle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění Nařízení vlády 163/2005 Sb., podle něhož výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Žalobce si proto vyhrazuje změnu petitu dle výše aktuální repo sazby ČNB na základě plynutí času do doby vydání rozsudku a nabytí jeho právní moci.

Ing. P.... M......

Přílohy:

 1. žádost žalobce ze dne 25. 1. 2008 o náhradu škody, adresované Ministerstvu práce a sociálních věcí, spolu s přílohami
 2. dopis Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2008/7035-63 ze dne 9. 7. 2008
 3. Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ze dne 21. 11. 2008 ve věci sp. zn. 612/2008/VOP/KP
 4. Informace Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/34 - Prostředky státního rozpočtu určené na podporu rodin
 5. článek prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala Jak se hospodaří s dotacemi
 6. článek Vláda bude řešit podivné dotace, EURO on-line, 20. 10. 2008
 7. článek Pokuta za nezákonné adopce, Sportovní noviny.cz, 10. 11. 2008
 8. článek Úřady: Fond ohrožených dětí zařídil nezákonné adopce, Aktuálně.cz, 6. 11. 2008
 9. článek Děti podle Marie, Univerzita Karlova Praha, iForum, převzato z deníku Mladá fronta DnesAudiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

"Stát jsem já", tvrdí ministerská úřednice Havlová při pokusu o smír, Obvodní soudu pro Prahu 2, 11. listopadu 2008
(audio streaming 32 kb/s, .wma; 49 min.)